Kişisel Verilerin Korunması

13 Mart 2022 Pazar tarihinde güncellenmiştir.

GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“www.gecemilano.com”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne  yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak GM GİYİM VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne iletmeniz gereklidir. Şirketimize yazılı başvuruda bulunurken kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak  www.gecemilano.com adresindeki formu doldurmanız gerekli olup, formun imzalı bir nüshasını da Şirketimizin adresi olan İstiklal Mahallesi Hacı Rüştemoğlu Sokak No 10 A Dr:1 Ümraniye/İstanbul adresine teslim edebilir veya Şirketimizin kep adresi olan milanogece@gmail.com  adresine elektronik imza ile yahut kimlik bilgi doğruluğunu sağlamanız şartıyla ;

milanogece@gmail.com  adreslerine elektronik posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi yerine getirirken, Şirketimizin yapacağı masrafları, KVKK nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. Maddesi gereğince belirlenen tarifeye göre talep etme haklarımız saklı tutulmuştur.

6698 sayılı Kanun Gereğince Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirket’in açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Açıklık ilkesi gereğince bilanço veya faaliyet raporlarında yer alan veya kamunun aydınlatılması bakımından açıklamanın yükümlülük içerdiği veriler, Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklı kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya yasal zorunluluklar gereği ve kanunlarda düzenlenmiş olan ilgili kişi veya kurumlara veri aktarımının zorunlu tutulması ve benzeri hallerde Şirketin sır saklama yükümlülüğü olamayacağından, muvafakat name alınmasına gerek olmaksızın ilgili verileri açıklamaya, aktarmaya, işlemeye yetkilidir.